Om Max Matthiessen

 

 Hem / Om oss

I 130 år har Max Matthiessen hjälpt företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar.
Vi vet att det personliga mötet gör skillnad.

Max Matthiessen

Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Våra rådgivare, sakförmedlare och investeringsspecialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar.

 

Företaget grundades 1889. Idag har vi cirka 500 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2020 var bruttoomsättningen 1 508 MSEK.

 

 

Koncernstruktur

Max Matthiessengruppens verksamhet bedrivs i Max Matthiessen AB (556421-0911), Max Matthiessen Värdepapper AB (556523-8606) och Navigera AB (556922-5252) och Be My Compensation Management AB (556963-9262). Dessa fyra bolag ägs till 100 procent av MM Holding AB (556780-4421). MM Holding AB äger även 50 procent av InsClear Holding AB och cirka 58 procent av Lånekoll.

 

Ägare

MM Holding AB ägs till 100 procent av Nordic Capital.

 

Styrelse och ledning för MM Holding AB

Styrelse
Per E. LarssonOrdförande
Henrik KällenLedamot
Christian FrickLedamot
Emil AnderssonLedamot

Richard RiboeLedamot

Anna StoråkersLedamot

 

Ledning

Anders Brinck Head of M&A

Anna-Lena Olsson CIO

Erik Skoog CFO & COO

Fredrik Berg Chef Sakförmedling

Fredrik Wahlberg Head of Operations and Strategic Execution

Viveka Eckemo HR-chef

Henrik Gunolf Head of Sales

Jacob Schlawitz VD & koncernchef (CEO)

Joakim Fick Chef Compliance

Johan Keding Chef Liv & Pension

Karin Askell Kommunikationschef (CMO)

Leif Backlund Chef Juridik

Niklas Söderström VD Navigera

Sebastian Siegl Chef Förmögenhetsförvaltning

Sofia Edberg Chief Risk Officer

 

Styrelse och ledning för Max Matthiessen Värdepapper AB

Styrelse  

Glenn Nilsson Styrelseordförande

Anders Aronsson Ledamot

Kenth Eldebrink Ledamot

Håkan Axelsson Ledamot

 

Ledning         
Henrik NilssonVd

Offentliggörande av information

Information om kapitaltäckning 

Max Matthiessen Värdepapper AB (556523-8606) offentliggör nedan periodisk information om kapitaltäckning Max Matthiessen Värdepapper AB.


Information om organisation och styrning

Max Matthiessen Värdepapper AB (556523-8606) offentliggör information om organisation och styrning nedan.


Information om ersättningar

Information om mål och riktlinjer för riskhantering

Max Matthiessen Värdepapper AB offentliggör information om mål och riktlinjer för riskhantering nedan.

 

Information om bästa orderutförande

Max Matthiessen Värdepapper (556523-8606) offentliggör information om mottagna och vidarebefordrade ordrar avseende 2021.


Årsredovisning MMVP

Max Matthiessen Värdepapper AB delårsrapport juni 2020

Årsredovisning MM Holding

Max Matthiessen hållbarhetsrapport

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. GDPR är en EU-förordning och gäller därmed som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter. Du kommer också att få vissa rättigheter i samband med detta. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas. Du har också, som huvudregel, rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt personuppgifter raderade. Det finns också en möjlighet att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför sammanställt information som beskriver vår personuppgiftsbehandling. Informationen skiljer sig åt mellan olika individer. Behandlingen av till exempel en kunds och en kontaktpersons personuppgifter beskrivs därför på olika sätt. Vill du ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi dig att ta del av någon av dessa integritetspolicyer:

Integritetspolicy kund >>
Integritetspolicy kontaktperson >>

Har du fortfarande frågor är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@maxm.se eller via telefon 08-613 02 00.

 

Lagar, tillstånd, ansvarsförsäkring och compliance

Max Matthiessens verksamhet bedrivs i bolagen Max Matthiessen AB (organisationsnummer 556421-0911), Max Matthiessen Värdepapper AB (organisationsnummer 556523-8606) och Navigera AB (organisationsnummer 556922-5252). Bolagen är registrerade hos Bolagsverket och står under tillsyn av Finansinspektionen.
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se

Vad gäller marknadsföring står bolagen under Konsumentverkets tillsyn.
Konsumentverket
Telefon: 0771-525 525
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Max Matthiessen AB bedriver förmedling av livförsäkring och Max Matthiessen Värdepapper AB ger råd om, förvaltar och utför transaktioner avseende finansiella instrument. Max Matthiessen AB är ett så kallat anknutet ombud till Max Matthiessen Värdepapper AB. Navigera är ett fondbolag tillika en AIF-förvaltare. Mer information om Navigera framgår av www.navigera.se.

 

Max Matthiessens avdelning för regelefterlevnad (compliance) ser till att alla medarbetare och verksamma inom Max Matthiessen känner till och följer gällande lagar, regler och riktlinjer, både externa och interna.

Max Matthiessen har en ansvarsförsäkring som gäller även om Max Matthiessen av någon anledning inte skulle finnas kvar i framtiden. Ansvarsförsäkringen är tecknad i AIG och gäller för livförsäkringsförmedling och värdepappersrörelse. Du kan rikta ditt ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget om du vill. Försäkringsbeloppet uppgår till 25 000 000 kronor per skada och 60 000 000 kronor per år.

 

Kompetens och certifiering

Max Matthiessens rådgivare är registrerade hos Finansinspektionen och uppfyller Finansinspektionens lämplighets-, erfarenhets- och kunskapskrav för att få förmedla försäkringar.

 

Din rådgivare är antingen specialiserad på skadeförsäkringar eller på livförsäkringar. I det senare fallet har din rådgivare även tillstånd att lämna investeringsrådgivning samt ta emot och vidarebefordra order avseende finansiella instrument (som anknutet ombud till Max Matthiessen Värdepapper AB).

 

Alla rådgivare har en gedigen grundutbildning och utbildar sig kontinuerligt för att behålla en hög kompetens. Grundutbildningen består i det för branschen avsedda ”livdiplomet”. Därtill är de licensierade av Insuresec. Insuresec verkar för ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlingsbranschen.

 

Vi arbetar enligt ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt ISO-standarden 9001:2008. Ledningssystemets rutiner och processer fungerar som ett stöd i medarbetarnas dagliga arbete och är ett av verktygen för att uppnå och ständigt förbättra kvaliteten. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av Svensk Certifiering kompletterat med egna internrevisioner.

Från Tyskland till Sverige.

Bolaget Max Matthiessen har funnits i Sverige sedan 1889, men historien börjar redan 1880. Då flyttade en 24-årig Max Matthiessen till Sverige från Tyskland. Efter några år i brodern Arthurs assuransfirma kände han sig mogen att starta eget företag.

 

27 november 1889 publicerades i Post- och Inrikes Tidningar att Max Matthiessen fått tillstånd att bedriva försäkringsrörelse som generalagent för det schweiziska brandförsäkringsbolaget Baseler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden. I juli 1890 fick han generalagentur för det nystartade Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Öresund i Malmö och även agentur för livförsäkringar i bolaget Nordstjernan (som så småningom gick upp i Skandia Liv) och olycksfallsförsäkringar i bolaget Skandinavien.

 

Därmed hade han skaffat sig agenturer i de fyra branscher som skulle bli hans huvudsakliga arbetsfält. Max Matthiessen hade redan från början räknat med att representera olika försäkringsbolag. Det var vanligt under denna tid, eftersom varje bolag i allmänhet var specialiserat på endast en typ av försäkringsskador.

 

1919 överlämnade Max Matthiessen den direkta ledningen av den firma han grundat tre decennier tidigare. Han satt dock kvar som ordförande i bolagets styrelse ända till 1938.

 

I januari 1990 trädde lagen om försäkringsmäklare i kraft i Sverige, vilken innebar att det blev tillåtet för försäkringsagenter även inom livförsäkringsområdet att fungera som mäklare av försäkringar från flera försäkringsbolag.

 

Max Matthiessen, som hittills bara varit verksamt inom sakförsäkringsområdet, startade nu verksamhet inom livförsäkringsområdet. 1998 säljs sakförsäkringsverksamheten säljs till Marsh. Sedan dess har Max Matthiessen fokuserat på livförsäkringsverksamheten, fram till 2014 då man med Willis som ny huvudägare, åter blir en fullsortimentsleverantör med erbjudande inom både sak- och livförsäkring.

Jobba hos oss

Vi söker ständigt branschens bästa medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss. Max Matthiessen står inför en otroligt spännande tillväxtresa och behöver därför de vassaste medarbetarna som arbetar hos oss!  

 

De flesta som arbetar på Max Matthiessen är finansiella rådgivare, placeringsrådgivare eller administratörer i ett team med en erfaren teamledare. Men här finns också en mängd andra tjänster som kund- och IT-support, drifttekniker, systemutvecklare, analytiker, produktspecialister, projektledare, kommunikatörer, webbutvecklare, och affärsutvecklare.

 

Max Matthiessen präglas av ett entreprenöriellt tankesätt med innovation i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats med hög kompetens och stort engagemang. Vi brinner för affären, våra kunder och medarbetare.

 

För oss är det viktigt att medarbetarna har en stor portion frihet och de rätta verktygen för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och lärande för våra medarbetare.

 

Är du nyfiken på hur det är att jobba på Max Matthiessen? Varmt välkommen att skicka in en spontanansökan >>Här!

Lediga tjänster

Här hittar du våra lediga tjänster

 

Du är också välkommen med en spontanansökan via jobb.maxm.se om vi inte har några lediga tjänster för tillfället eller om du inte hittar en tjänst som passar. Skriv ett personligt brev och bifoga även din CV. Var gärna så specifik som möjligt när det gäller tjänst/arbetsområde och placeringsort.

Så tar vi betalt

Max Matthiessen har en öppenhet kring betalning för våra tjänster. Vi tror det skapar stora mervärden för dig som kund och vi tycker att det är viktigt att du känner till hur våra finansieringsmodeller är utformade.

 

Betalning på olika sätt

Vi erbjuder flera finansieringsmodeller. Beroende på vilket tjänsteutbud du tar del av ser alternativen något olika ut. Gemensamt för all vår rådgivning är att vi erbjuder följande betalningssätt:

 • Max Matthiessen får betalt av försäkringsbolagen, provision
 • Max Matthiessen får betalt av företaget eller individen på företaget, arvode
 • Företaget får betalt av försäkringsbolagen och Max Matthiessen fakturerar för sina tjänster, klientkonto.

Det är du som kund som tillsammans med din rådgivare på Max Matthiessen väljer vilken eller vilka finansieringsmodeller som ska användas.

 

 

Information om policyer kopplat till hållbarhetsrisker

Max Matthiessen AB och Max Matthiessen Värdepapper AB har upprättat och fastställt policyer vars syfte är att integrera hållbarhetsrisker i rådgivningen och/eller portföljförvaltningen till kund. 

 

I den diskretionära portföljförvaltningen analyserar bolaget potentiella investeringar i syfte att identifiera hållbarhetsrisker i investeringsobjekten. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid. Risken integreras sedan i den diskretionära portföljens övergripande risknivå och utgör en del av den finansiella riskanalys som bolaget genomför för sina diskretionära mandat. Hållbarhetsriskerna följs sedan löpande upp genom interna kontroller.

 

I investeringsrådgivningen integreras hållbarhetsrisker som en del av den analys som genomförs av olika finansiella produkter innan råd om en investering lämnas. På så vis får kunden ett råd om en finansiell produkt där risker i relation till hållbarhet är inkluderade. Därutöver anpassas rådgivningen kring försäkringar och andra investeringar utifrån den individuella kundens hållbarhetspreferenser.

 

Information om policyer kopplat till Due Diligence 

Max Matthiessen Värdepapper AB har en separat policy för due diligence. Bolaget beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer både i sin roll som finansmarknadsaktör i förvaltningen av diskretionära mandat och som finansiell rådgivare i investeringsrådgivningen och har då särskilda bestämmelser att följa. Se avsnittet ”Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning/investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer”

 

Information om Max Matthiessen AB:s ersättningspolicy
Max Matthiessen AB har fastställt en ersättningspolicy i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra regler. Ersättningar ska uppmuntra långsiktighet och utformas så att de är förenliga med samt främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättning till relevanta personer beslutas bland annat med hänsyn tagen till hur väl den anställde, där det är relevant, bidrar till bolagets integrering av hållbarhetsrisker i rådgivningen.

 

Information om Max Matthiessen Värdepapper AB:s ersättningspolicy
Max Matthiessen Värdepapper AB har fastställt en ersättningspolicy i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra regler. Ersättningar ska uppmuntra långsiktighet och utformas så att de är förenliga med samt främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättning till relevanta personer beslutas bland annat med hänsyn tagen till hur väl den anställde, där det är relevant, bidrar till bolagets integrering av hållbarhetsrisker i rådgivningen.

 

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning/investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Max Matthiessen AB, Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses sådana negativa faktorer som kan verka menligt för hållbar utveckling. Begreppet hållbarhetsfaktor är definierat i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Som angivits ovan har bolagen beslutat att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin roll som finansiell rådgivare i försäkrings- och investeringsrådgivning, och har då att följa särskilda bestämmelser i förordningen. 

 

Bolagen har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid tillhandahållande av försäkrings- och investeringsrådgivning och har därvid identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet.

 • Utsläpp av växthusgaser, negativ påverkan inom områden som präglas av en känslig biologisk mångfald, utsläpp till vatten, utsläpp av farligt avfall
 • Sociala och personalrelaterade såsom löneskillnader beroende av kön och könsdiversifierade styrelser
 • Exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska- och biologiska vapen)
 • Kränkningar av internationella konventioner och standarder för mänskliga rättigheter och bolagsstyrning: FNs Global Compact respektive OECDs riktlinjer för multinationella företag

Åtgärdsmodell

Bolagen kommer i första hand att identifiera huvudsakliga negativa konsekvenser genom den information som producenterna tillhandahåller avseende deras beaktande av PAI-faktorer i förvaltningen av en produkt. 

 

Genomslag i rådgivning:

Bolagen kommer prioritera de negativa konsekvenserna utan inbördes ordning. Däremot finns det under den kontinuerliga screeningen av portföljerna en prioritering mot de indikatorer där datatäckningen är god. Denna prioritering kommer utarbetas i takt med att datatäckningen utvecklas för respektive sparform och därtill tillgängligt analys- och informationsunderlag.

 

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutsprocess

Max Matthiessen Värdepapper AB har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin investeringsbeslutsprocessen. Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling. Hållbarhetsfaktorer är definierat i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.


Max Matthiessen Värdepapper AB har identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet:

 • Utsläpp av växthusgaser, negativ påverkan inom områden som präglas av en känslig biologisk mångfald, utsläpp till vatten, utsläpp av farligt avfall
 • Sociala och personalrelaterade såsom löneskillnader beroende av kön och könsdiversifierade styrelser
 • Exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska- och biologiska vapen)
 • Kränkningar av internationella konventioner och standarder för mänskliga rättigheter och bolagsstyrning: FNs Global Compact respektive OECDs riktlinjer för multinationella företag

Åtgärder

Ansvarsfulla och hållbara investeringar är ett föränderligt koncept. Området utvecklas i snabb takt och så även angreppsätt och verktyg för att upprätthålla strategier. Vi har höga krav på de innehav vi investerar i och för de fonder som ingår i våra modellportföljer.

 

Max Matthiessen Värdepapper AB vidtar åtgärder för att undvika att bolaget medverkar till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att

 • Integrera hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut och portföljsammansättning. Bolaget integrerar hållbarhetsfaktorer genom att bedöma hållbarhetsrisker och möjligheter via interna och externa hållbarhetsbetyg och rankingar.
 • Välja bort investeringar i verksamheter som till sin natur bedöms ha särskilt negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Max Matthiessen Värdepapper AB applicerar exkluderingsprinciper i praktiken då fonder exkluderas från portföljer på grund av den höga hållbarhetsrisken.
 • Genomföra regelbunden kvartalsvis screening av samtliga innehav

 

 Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>