Så jobbar Max Matthiessen med hållbarhet

Sunda affärer och regelefterlevnad

Max Matthiessen ska bedriva sin verksamhet på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt i enlighet med de författningar som styr verksamheten. Vi har upprättat interna riktlinjer som våra anställda ska följa för att vi som bolag ska kunna fullgöra våra skyldigheter. Max Matthiessen har även upprättat en uppförandekod som vägleder medarbetarna i värderingar och normer om lämpligt uppförande för att nå en god företagskultur. Syftet är att minimera risker i samarbetsmiljön, exempelvis mellan medarbetare och i relationen till kunden.

 

Transparens och kontroll i värdekedjan

Det är viktigt att vi och våra anställda alltid agerar korrekt och utifrån kundens intressen. Transparens och kontroll i värdekedjan är en grundläggande förutsättning för att säkerställa att vi alltid lever upp till alla krav. Våra förmedlare är licenserade av InsureSec och de anställda inom fondförvaltningsområdet är anslutna till Swedsec. Vidare finns ett Whistleblower-system så att man som anställd kan anmäla om något av bolagen eller dess anställda inte lever upp till de krav som gäller för verksamheten.

 

Ansvarsfull förvaltning

Max Matthiessens fondbolag Navigera AB har länge arbetat med att integrera hållbarhet i investeringsprocessen.

Underliggande fonder som Navigeras fond-i-fonder investerar i, har genomgått noggrann due diligence enligt förvaltarens investeringsprocess. För att säkerhetsställa att underliggande innehav följer Navigera AB:s process används en extern part, Sustainalytics, för kvartalsvis hållbarhetsscreening av alla fonders underliggande innehav.

 

Hållbara fonder

Navigeras utbud av fonder inkluderar två så kallade Artikel 9- fonder med den högsta hållbarhetsnivån enligt EU Sustainable Finance Disclosure Regulation: Navigera Global Change och Global Sustainable Leaders.

Fonderna Swedish Sustainable Leaders och Global Sustainable Leaders förvaltas i samarbete med den danska kapitalförvaltaren Qblue Balanced. För hållbarhetsanalysen används en modell framtagen av QBlue Balanced som bistår med sin expertis och långa erfarenhet inom hållbara investeringar. Den trendbaserade förvaltningen tillsammans med en gedigen hållbarhetsanalys, kombinerar det bästa från två världar.

Navigera är signatär till UNPRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar samt är medlem i Swesif.

 

Social hållbarhet

Säkerställa ekonomisk trygghet för våra kunder

Max Matthiessen ser till att kundföretagen har ett korrekt pensions- och försäkringsskydd samt de bästa förutsättningarna för en hög värdetillväxt på sparandet. Vår rådgivning hjälper våra kunder att skydda sig och sin familj i händelse av exempelvis olycka, dödsfall eller sjukdom som kan leda till att försörjningsförmågan upphör eller minskas. Max Matthiessen deltar årligen i en kundnöjdhetsundersökning som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Syftet med undersökningen är att klargöra kundernas behov och hur väl vi lever upp till dessa. Vi kan konstatera att med ett SKI på 72,2 har vi bland de nöjdaste kunderna i branschen. Det kan jämföras med ett branschgenomsnitt på 69,2.

 

Trygghet, jämställdhet och balans för medarbetare

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är delegerat ut i linjeorganisationen och vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Våra medarbetare stannar överlag länge inom koncernen. Personalomsättningen har under många år legat på ca 10 procent men under 2020 låg den på 7,7 procent. Vi har en jämn könsfördelning inom koncernen med 49 procent kvinnor och 51 procent män. För att värna om våra medarbetares välmående och minska sjukskrivningar, arbetar vi aktivt med hälsofrämjande åtgärder genom bland annat hälsoförsäkringar.

 

Samhällspåverkan

Max Matthiessen har under 2020 ytterligare utvecklat och utökat samarbetet med organisationen Sports Heart. Organisationens mål är att öka barn och ungdomars intresse för idrott genom att arbeta för en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö. Sports Heart fyller en mycket viktig roll i dagens samhälle och deras värdegrunder inom ledarskap, trygghet, hälsa och gemenskap stämmer väl överens med det Max Matthiessen står för.

Miljömässig hållbarhet

Bidra till en bättre miljö

Enligt vår miljöpolicy ska Max Matthiessen och våra anställda verka för att bidra till en renare miljö och därmed en tryggare framtid för nuvarande och kommande generationer. Exempel på sätt att bidra inom dessa områden är att minska resandet med hjälp av fler digitala möten och telefonmöten, grön energi och minskad energiförbrukning på våra kontor.

 

Smarta resor och hållbara inköp

Vi strävar efter att ta miljöhänsyn vid tjänsteresor och vid inköp av tjänstebilar samt i första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning. På Stockholmskontoret är vi anslutna till en Nollzon-policy, vilket innebär att elbilar prioriteras vid taxiresor. Där finns det även lånecyklar att använda vid kortare resor. Enligt vår miljöpolicy ska samtliga medarbetare ta hänsyn till inverkan på miljön vid inköp eller upphandling av varor och tjänster.

 

Resurseffektivitet

Max Matthiessen är hyresgäst på samtliga kontor och värme ingår i hyran. Vi har därför begränsad möjlighet att påverka val av energislag. Uppvärmning sker i de flesta fall med fjärrvärme som är klimatneutral eller har låg klimatpåverkan. På huvudkontoret i Stockholm har vi enbart grön el. Belysningen på kontoren byts löpande ut till LED-lampor.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>