Information om policyer kopplat till hållbarhetsrisker

Vindkraft

Max Matthiessen AB och Max Matthiessen Värdepapper AB har upprättat och fastställt policyer vars syfte är att integrera hållbarhetsrisker i rådgivningen och/eller portföljförvaltningen till kund. 

 

I den diskretionära portföljförvaltningen analyserar bolaget potentiella investeringar i syfte att identifiera hållbarhetsrisker i investeringsobjekten. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid. Risken integreras sedan i den diskretionära portföljens övergripande risknivå och utgör en del av den finansiella riskanalys som bolaget genomför för sina diskretionära mandat. Hållbarhetsriskerna följs sedan löpande upp genom interna kontroller.

 

I investeringsrådgivningen integreras hållbarhetsrisker som en del av den analys som genomförs av olika finansiella produkter innan råd om en investering lämnas. På så vis får kunden ett råd om en finansiell produkt där risker i relation till hållbarhet är inkluderade. Därutöver anpassas rådgivningen kring försäkringar och andra investeringar utifrån den individuella kundens hållbarhetspreferenser.

 

Information om policyer kopplat till Due Diligence 

Max Matthiessen Värdepapper AB har en separat policy för Due Diligence. Bolaget beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer både i sin roll som finansmarknadsaktör i förvaltningen av diskretionära mandat och som finansiell rådgivare i investeringsrådgivningen och har då särskilda bestämmelser att följa. Se avsnittet ”Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning/investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer”

 

Information om Max Matthiessen AB:s ersättningspolicy
Max Matthiessen AB har fastställt en ersättningspolicy i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra regler. Ersättningar ska uppmuntra långsiktighet och utformas så att de är förenliga med samt främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättning till relevanta personer beslutas bland annat med hänsyn tagen till hur väl den anställde, där det är relevant, bidrar till bolagets integrering av hållbarhetsrisker i rådgivningen.

 

Information om Max Matthiessen Värdepapper AB:s ersättningspolicy
Max Matthiessen Värdepapper AB har fastställt en ersättningspolicy i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra regler. Ersättningar ska uppmuntra långsiktighet och utformas så att de är förenliga med samt främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättning till relevanta personer beslutas bland annat med hänsyn tagen till hur väl den anställde, där det är relevant, bidrar till bolagets integrering av hållbarhetsrisker i rådgivningen.

 

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning/investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Max Matthiessen AB, Max Matthiessen Värdepapper AB

 

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses sådana negativa faktorer som kan verka menligt för hållbar utveckling. Begreppet hållbarhetsfaktor är definierat i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Som angivits ovan har bolagen beslutat att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin roll som finansiell rådgivare i försäkrings- och investeringsrådgivning, och har då att följa särskilda bestämmelser i förordningen. 

 

Bolagen har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid tillhandahållande av försäkrings- och investeringsrådgivning och har därvid identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet.

 • Utsläpp av växthusgaser, negativ påverkan inom områden som präglas av en känslig biologisk mångfald, utsläpp till vatten, utsläpp av farligt avfall
 • Sociala och personalrelaterade såsom löneskillnader beroende av kön och könsdiversifierade styrelser
 • Exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska- och biologiska vapen)
 • Kränkningar av internationella konventioner och standarder för mänskliga rättigheter och bolagsstyrning: FNs Global Compact respektive OECDs riktlinjer för multinationella företag

 

Åtgärdsmodell

Bolagen kommer i första hand att identifiera huvudsakliga negativa konsekvenser genom den information som producenterna tillhandahåller avseende deras beaktande av PAI-faktorer i förvaltningen av en produkt. 

 

Genomslag i rådgivning:

Bolagen kommer prioritera de negativa konsekvenserna utan inbördes ordning. Däremot finns det under den kontinuerliga screeningen av portföljerna en prioritering mot de indikatorer där datatäckningen är god. Denna prioritering kommer utarbetas i takt med att datatäckningen utvecklas för respektive sparform och därtill tillgängligt analys- och informationsunderlag.

 

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutsprocess

Max Matthiessen Värdepapper AB har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin investeringsbeslutsprocessen. Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling. Hållbarhetsfaktorer är definierat i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.


Max Matthiessen Värdepapper AB har identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet:

 • Utsläpp av växthusgaser, negativ påverkan inom områden som präglas av en känslig biologisk mångfald, utsläpp till vatten, utsläpp av farligt avfall
 • Sociala och personalrelaterade såsom löneskillnader beroende av kön och könsdiversifierade styrelser
 • Exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska- och biologiska vapen)
 • Kränkningar av internationella konventioner och standarder för mänskliga rättigheter och bolagsstyrning: FNs Global Compact respektive OECDs riktlinjer för multinationella företag

 

Åtgärder

Ansvarsfulla och hållbara investeringar är ett föränderligt koncept. Området utvecklas i snabb takt och så även angreppsätt och verktyg för att upprätthålla strategier. Vi har höga krav på de innehav vi investerar i och för de fonder som ingår i våra modellportföljer.

 

Max Matthiessen Värdepapper AB vidtar åtgärder för att undvika att bolaget medverkar till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att

 • Integrera hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut och portföljsammansättning. Bolaget integrerar hållbarhetsfaktorer genom att bedöma hållbarhetsrisker och möjligheter via interna och externa hållbarhetsbetyg och rankingar.
 • Välja bort investeringar i verksamheter som till sin natur bedöms ha särskilt negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Max Matthiessen Värdepapper AB applicerar exkluderingsprinciper i praktiken då fonder exkluderas från portföljer på grund av den höga hållbarhetsrisken.
 • Genomföra regelbunden kvartalsvis screening av samtliga innehav

 

Rapportering av negativa konsekvenser

 

Max Matthiessen Värdepapper AB lämnar en årlig redogörelse över investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, i enlighet med Disclosureförordningens förutbestämda mall. Den första redogörelsen publicerades 30 juni 2023 och avser referensperioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.

 

Läs mer här:  Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer MMVP

Hållbar rådgivning

Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig som kund att spara hållbart. I vår rådgivning lägger vi stor vikt vid att guida dig som sparare till ett välinformerat och hållbart val och att välja fonder med ett större fokus på ansvarsfullt ägande och fossilfria investeringar.


Läs mer

Spara hållbart

Vi har ett brett utbud av hållbara lösningar och tjänster som ger dig goda förutsättningar att placera ditt kapital på ett ansvarsfullt sätt.


Läs mer

Guide till hållbart pensionssparande

För att hjälpa dig att göra hållbara val när det gäller placering av din pension, ger vi varje år ut rapporten Ansvarsfullt ägande. Ta del av vår senaste analys av hur de svenska pensionsbolagen tar hänsyn till etik och miljö när de förvaltar spararnas kapital.


Läs mer

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>