Integritetspolicy för kunder

 

 Hem / Integritetspolicy
 

 

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Här berättar vi mer om vår personuppgiftsbehandling. Informationen vänder sig till dig som är kund hos Max Matthiessen. 

 

Typ av och tillhandahållandet av personuppgifter

Vid sidan av de personuppgifter som du själv lämnar till oss kan vi, om din arbetsgivare har avtal med oss, samla in vissa uppgifter från din arbetsgivare. Dessa uppgifter är:

 • namn,
 • personnummer,
 • anställningsdatum,
 • tjänstgöringsgrad,
 • löneuppgifter,
 • frånvaro/sjukfrånvaro,
 • anställningsnummer,
 • kostnadsställe,
 • kontaktuppgifter,
 • epostadress, och
 • löneavdrag.

 

Om du har tillhandahållit oss en fullmakt kan vi också hämta uppgifter från dina försäkringsgivare, valcentraler och andra typer av finansiella institut. Har du ett sparande via Maxfonder.se samlar vi också in uppgifter om dina tillgångar från Fondab AB.

Ändamålen med behandlingen

Dina personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla dig försäkringsförmedling eller värdepapperstjänster samt därmed förenliga aktiviteter. Personuppgifterna kan också komma att användas för utveckling av bolagets system.

Rättslig grund för behandlingen

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en kombination av fullgörande av avtal (dataskyddsförordningens artikel 6.1 b), fullgörande av rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) och berättigade intressen (artikel 6.1 f). Vi har ett berättigat intresse av att samla in kontaktuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och för att kunna erbjuda dig och din arbetsgivare försäkringsförmedlingstjänster. Vi har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna ta betalt för de tjänster som utförts. Vi har också ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att utveckla nya och befintliga system. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att presentera dina försäkringar samt andra investeringar för dig i vår privattjänst.

Måste du lämna oss uppgifter?

Tillhandahållet av personuppgifter är inte ett avtalsenligt krav. Du är inte heller skyldig enligt lag att tillhandahålla oss de uppgifter som vi begär. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna leva upp till vårt åtagande gentemot dig eller, där det är relevant, din arbetsgivare. För att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter enligt lagen om försäkringsförmedling, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi däremot skyldiga att efterfråga och i några fall inhämta vissa personuppgifter. Följden av att vi inte tillhandahålls erforderliga personuppgifter är att vi inte kan tillhandahålla dig vissa försäkringsförmedlings- eller värdepapperstjänster eller att kvaliteten på tillhandahållandet av dessa tjänster försämras.

Mottagare av uppgifterna

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till de försäkringsföretag eller värdepappersbolag som du är eller avser att bli kund hos. Uppgifterna kan också lämnas ut till Max Matthiessen Värdepapper AB eller andra bolag inom Max Matthiessens företagsgrupp. Förutsatt att din nuvarande eller före detta arbetsgivare tecknat avtal med Be My Compensation Management AB (tillhandahållaren av förmånsportalen) eller Insclear PC AB och Insclear AB (premie- och fakturahantering) kommer vi att lämna ut personuppgifter till dessa. Har du ett sparande via Maxfonder.se kommer vissa personuppgifter att lämnas ut till Fondab AB. Uppgifterna kan också, på begäran eller om annan skyldighet föreligger, komma att lämnas ut till olika myndigheter t.ex. Skatteverket, Finansinspektionen eller Finanspolisen. 

Lagringstid

Personuppgifter som behandlas som ett led i tillhandahållandet av försäkringsförmedling eller värdepapperstjänster kommer att lagras i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dina rättigheter

Information om och tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall information om vår behandling. Du har också rätt att få ett registerutdrag som visar personuppgifterna. Ytterligare registerutdrag kan förenas med en rimlig kostnad för dig.

Rättelse eller radering
Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att få lägga till relevanta uppgifter som saknas. Vidare har du rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig. Vi kommer att pröva varje sådan begäran och radera de uppgifter vi, utifrån bl.a. lagen om försäkringsförmedling, har möjlighet att ta bort.

Begränsa behandlingen
Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att pröva varje begäran och begränsa behandlingen för de fall vi finner är möjligt utifrån bl.a. lagen om försäkringsförmedling.

Invända mot behandlingen
Du har rätt att, under vissa omständigheter, invända mot vår behandling av personuppgifter. Vi måste då upphöra att behandla uppgifterna såvida vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla uppgifterna och som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära att personuppgifter som du har tillhandahållit Max Matthiessen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförs till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet förutsätter att vi behandlar de relevanta personuppgifterna med stöd av samtycke (artikel 6.1 a) eller fullgörande av avtal (artikel 6.1 b).

Automatiserat beslutsfattande

Dina personuppgifter kommer inte att vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Om du är missnöjd

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vill vi att du kontaktar oss på dataskydd@maxm.se och förklarar för oss vad du tycker är fel. Vi kommer då att utreda ditt klagomål och vid behov förbättra oss. Du kan också vända dig direkt till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@maxm.se. Oaktat detta, har du alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Max Matthiessen AB, org. nr 556421-0911, och Max Matthiessen Värdepapper AB, org. nr 556523-8606, är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som beskrivits ovan. Inom ramen för det gemensamma ansvaret är Max Matthiessen AB kontaktpunkt och hanterar frågor rörande dataskydd.

 

Max Matthiessen, Att: Dataskydd

Box 5908

114 89 STOCKHOLM 

dataskydd@maxm.se

Dataskyddsombud

Max Matthiessen har utsett ett dataskyddsombud som ska granska vår hantering av dina personuppgifter och att vi följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller. Du kan nå dataskyddsombudet på:

 

Max Matthiessen, Att: Dataskyddsombud

Box 5908

114 89 STOCKHOLM

dataskyddsombud@maxm.se

 Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen