Om Max Matthiessen

 

 Hem / Om oss

I 125 år har Max Matthiessen hjälpt företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar.
Vi vet att det personliga mötet gör skillnad.

Max Matthiessen

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till resurser, erfarenhet och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro.

 

Våra rådgivare, sakförmedlare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi vet att vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad.

 

Företaget grundades 1889. Idag har vi cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2017 var bruttoomsättningen cirka 1 390 MSEK.

 

 

Koncernstruktur

Max Matthiessengruppens verksamhet bedrivs i Max Matthiessen AB (556421-0911), Max Matthiessen Värdepapper AB (556523-8606) och Navigera AB (556922-5252) och Be My Compensation Management AB (556963-9262). Dessa fyra bolag ägs till 100 procent av MM Holding AB (556780-4421). MM Holding AB äger även 50 procent av InsClear Holding AB.

 

Ägare

MM Holding AB ägs till 89 procent av Willis Towers Watson och till 11 procent av medarbetare inom koncernen.

 

Styrelse och ledning för Max Matthiessen AB

Styrelse
Bertil HultOrdförande
Torbjörn LidenklintLedamot
Åsa EkvardtLedamot
Bo ÅgrenLedamot

 

Ledning         
Bo ÅgrenVd och koncernchef (CEO)
Glenn NilssonVice vd
Anna BergAdministrativ chef (CFO)
Lars FriskChef Marknadsstöd och Systemstöd
Anders AronssonChef Strategi & Analys
Joakim FickChef Compliance

 

Styrelse och ledning för Max Matthiessen Värdepapper AB

Styrelse         
Glenn NilssonOrdförande
Anna BergLedamot
Kenth EldebrinkLedamot
Åsa EkvardtLedamot

 

Ledning         
Henrik NilssonVd

Offentliggörande av information

Information om kapitaltäckning 

Max Matthiessen Värdepapper AB (556523-8606) offentliggör nedan periodisk information om kapitaltäckning Max Matthiessen Värdepapper AB.


Information om ersättningspolicy

Max Matthiessen Värdepapper AB (556523-8606) offentliggör gällande ersättningspolicy nedan.


Information om organisation och styrning

Max Matthiessen Värdepapper AB (556523-8606) offentliggör information om organisation och styrning nedan.


Information om mål och riktlinjer för riskhantering

Max Matthiessen Värdepapper AB offentliggör information om mål och riktlinjer för riskhantering nedan.


Max Matthiessen Värdepapper AB årsredovisning 2018

Max Matthiessen Värdepapper AB delårsrapport juni 2018

Max Matthiessen hållbarhetsrapport 2018

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. GDPR är en EU-förordning och gäller därmed som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter. Du kommer också att få vissa rättigheter i samband med detta. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas. Du har också, som huvudregel, rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt personuppgifter raderade. Det finns också en möjlighet att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför sammanställt information som beskriver vår personuppgiftsbehandling. Informationen skiljer sig åt mellan olika individer. Behandlingen av till exempel en kunds och en kontaktpersons personuppgifter beskrivs därför på olika sätt. Vill du ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi dig att ta del av någon av dessa integritetspolicyer:

Integritetspolicy kund >>
Integritetspolicy kontaktperson >>

Har du fortfarande frågor är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@maxm.se eller via telefon 08-613 02 00.

 

Lagar, tillstånd, ansvarsförsäkring och compliance

Max Matthiessens verksamhet bedrivs i bolagen Max Matthiessen AB (organisationsnummer 556421-0911), Max Matthiessen Värdepapper AB (organisationsnummer 556523-8606) och Navigera AB (organisationsnummer 556922-5252). Bolagen är registrerade hos Bolagsverket och står under tillsyn av Finansinspektionen.
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se

Vad gäller marknadsföring står bolagen under Konsumentverkets tillsyn.
Konsumentverket
Telefon: 0771-525 525
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Max Matthiessen AB bedriver förmedling av livförsäkring och Max Matthiessen Värdepapper AB ger råd om, förvaltar och utför transaktioner avseende finansiella instrument. Max Matthiessen AB är ett så kallat anknutet ombud till Max Matthiessen Värdepapper AB. Navigera är ett fondbolag tillika en AIF-förvaltare. Mer information om Navigera framgår av www.navigera.se.

 

Max Matthiessens avdelning för regelefterlevnad (compliance) ser till att alla medarbetare och verksamma inom Max Matthiessen känner till och följer gällande lagar, regler och riktlinjer, både externa och interna.

Max Matthiessen har en ansvarsförsäkring som gäller även om Max Matthiessen av någon anledning inte skulle finnas kvar i framtiden. Ansvarsförsäkringen är tecknad i AIG och gäller för livförsäkringsförmedling och värdepappersrörelse. Du kan rikta ditt ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget om du vill. Försäkringsbeloppet uppgår till 25 000 000 kronor per skada och 60 000 000 kronor per år.

 

Kompetens och certifiering

Max Matthiessens rådgivare är registrerade hos Finansinspektionen och uppfyller Finansinspektionens lämplighets-, erfarenhets- och kunskapskrav för att få förmedla försäkringar.

 

Din rådgivare är antingen specialiserad på skadeförsäkringar eller på livförsäkringar. I det senare fallet har din rådgivare även tillstånd att lämna investeringsrådgivning samt ta emot och vidarebefordra order avseende finansiella instrument (som anknutet ombud till Max Matthiessen Värdepapper AB).

 

Alla rådgivare har en gedigen grundutbildning och utbildar sig kontinuerligt för att behålla en hög kompetens. Grundutbildningen består i det för branschen avsedda ”livdiplomet”. Därtill är de licensierade av Insuresec. Insuresec verkar för ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlingsbranschen.

 

Vi arbetar enligt ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt ISO-standarden 9001:2008. Ledningssystemets rutiner och processer fungerar som ett stöd i medarbetarnas dagliga arbete och är ett av verktygen för att uppnå och ständigt förbättra kvaliteten. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av Svensk Certifiering kompletterat med egna internrevisioner.

Från Tyskland till Sverige.

Bolaget Max Matthiessen har funnits i Sverige sedan 1889, men historien börjar redan 1880. Då flyttade en 24-årig Max Matthiessen till Sverige från Tyskland. Efter några år i brodern Arthurs assuransfirma kände han sig mogen att starta eget företag.

 

27 november 1889 publicerades i Post- och Inrikes Tidningar att Max Matthiessen fått tillstånd att bedriva försäkringsrörelse som generalagent för det schweiziska brandförsäkringsbolaget Baseler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden. I juli 1890 fick han generalagentur för det nystartade Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Öresund i Malmö och även agentur för livförsäkringar i bolaget Nordstjernan (som så småningom gick upp i Skandia Liv) och olycksfallsförsäkringar i bolaget Skandinavien.

 

Därmed hade han skaffat sig agenturer i de fyra branscher som skulle bli hans huvudsakliga arbetsfält. Max Matthiessen hade redan från början räknat med att representera olika försäkringsbolag. Det var vanligt under denna tid, eftersom varje bolag i allmänhet var specialiserat på endast en typ av försäkringsskador.

 

1919 överlämnade Max Matthiessen den direkta ledningen av den firma han grundat tre decennier tidigare. Han satt dock kvar som ordförande i bolagets styrelse ända till 1938.

 

I januari 1990 trädde lagen om försäkringsmäklare i kraft i Sverige, vilken innebar att det blev tillåtet för försäkringsagenter även inom livförsäkringsområdet att fungera som mäklare av försäkringar från flera försäkringsbolag.

 

Max Matthiessen, som hittills bara varit verksamt inom sakförsäkringsområdet, startade nu verksamhet inom livförsäkringsområdet. 1998 säljs sakförsäkringsverksamheten säljs till Marsh. Sedan dess har Max Matthiessen fokuserat på livförsäkringsverksamheten, fram till 2014 då man med Willis som ny huvudägare, åter blir en fullsortimentsleverantör med erbjudande inom både sak- och livförsäkring.

Jobba hos oss

Vi söker ständigt branschens bästa medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

 

De flesta som arbetar på Max Matthiessen är finansiella rådgivare, placeringsrådgivare eller administratörer i ett team med en erfaren teamledare.

 

Här finns också en mängd andra tjänster som kund- och IT-support, drifttekniker, systemutvecklare, analytiker, produktspecialister, projektledare, kommunikatörer, webbutvecklare, och affärsutvecklare.

 

Tillsammans är vi över 440 medarbetare på 28 kontor över hela Sverige. Även om Max Matthiessen idag är ett moget företag så präglas andan fortfarande av ett entreprenöriellt tankesätt med många utvecklingsmöjligheter för dig som är driven och vill framåt.

Lediga tjänster

Här hittar du våra lediga tjänster

 

Skicka in en spontanansökan till jobbansokan@maxm.se (med ”Spontanansökan” i ämnesraden) om vi inte har några lediga tjänster för tillfället eller om du inte hittar en tjänst som passar. Skriv ett personligt brev och bifoga även din CV. Var gärna så specifik som möjligt när det gäller tjänst/arbetsområde och placeringsort.

Så tar vi betalt

Max Matthiessen har en öppenhet kring betalning för våra tjänster. Vi tror det skapar stora mervärden för dig som kund och vi tycker att det är viktigt att du känner till hur våra finansieringsmodeller är utformade.

 

Betalning på olika sätt

Vi erbjuder flera finansieringsmodeller. Beroende på vilket tjänsteutbud du tar del av ser alternativen något olika ut. Gemensamt för all vår rådgivning är att vi erbjuder följande betalningssätt:

  • Max Matthiessen får betalt av försäkringsbolagen, provision
  • Max Matthiessen får betalt av företaget eller individen på företaget, arvode
  • Företaget får betalt av försäkringsbolagen och Max Matthiessen fakturerar för sina tjänster, klientkonto.

Det är du som kund som tillsammans med din rådgivare på Max Matthiessen väljer vilken eller vilka finansieringsmodeller som ska användas.

 

 

Intressekonflikter

De rådgivare som arbetar för Max Matthiessen Värdepapper AB:s (”MMVP”) räkning kan erhålla en ersättning som har koppling till den intäkt rådgivarens arbete föranlett.

 

Vid rådgivning som ersätts med provision och där storleken på provisionen varierar mellan produktleverantörer och tillgångsslag, finns det en risk för att rådgivningen skulle kunna styras mot produkter som ger högre ersättning.

 

MMVP:s anställda och dess anknutna ombud ska i alla situationer arbeta för att undvika intressekonflikter. Eftersom vår verksamhet bygger på kundernas förtroende är det särskilt angeläget att säkerställa att all rådgivning sker på grundval av kundens behov och önskemål.

 

Mer information om intressekonfliker finns i broschyren "Förhansinformation - Välkommen till Max Matthiessen" som skickas ut inför rådgivning.

MMVP:s funktion för regelefterlevnad följer löpande upp hanteringen av eventuella intressekonflikter.

 

 Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen